h

Bijdrage jaarstukken en kadernota

29 juni 2017

Bijdrage jaarstukken en kadernota

Op dinsdag 27 juni heeft de Hoornse raad vergaderd over de Jaarstukken 2016 en de Kadernota 2017. De Jaarrekening is een financieel beleidsmatig jaarverslag waarin de gemeente verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de Kadernota wordt inzicht gegeven  in wat de gemeente van plan is en wat dat voor financiële gevolgen heeft. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie van de Jaarrekening en Kadernota vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

Geachte voorzitter.                                                                                                    

Toen ik in de vierde klas van de lagere school zat, tegenwoordig groep 6, heb ik een werkstuk gemaakt over de Derde Wereldlanden. Op een wereldkaartje heb ik de verschillen tussen rijk en arm ingekleurd. Toen vielen de grote verschillen me al op. Mijn eindconclusie was dat we alle overbodige luxe beter nog een tijdje achterwege konden laten totdat de welvaart wereldwijd beter verdeeld zou zijn. Dit ook, zo concludeerde ik, omdat de armen de rijkdom anders wel zouden komen halen…..… Voor het kind van 9 die ik toen was, nu zowat 54 jaar geleden, was ook dit laatste toen al logisch. U kunt zich voorstellen, dat ik de afgelopen jaren met de komst van de vele economisch vluchtelingen veel aan dat werkstuk terugdenk en me verwonder over het feit dat niet veel meer mensen het logisch vinden, dat we onze hebzucht en mateloosheid en alles wat hieruit voortvloeit, zullen moeten beteugelen. Temeer daar, ook wereldwijd, het verschil tussen arm en rijk al groter en zichtbaarder wordt.

Een toppunt van mateloosheid die heel normaal bevonden werd, vind ik nog altijd de WK finale voetbal in Zuid Afrika in 2010. Duizenden Nederlanders vlogen voor duizenden euro’s per persoon, al champagnedrinkend twee maal 13.500 kilometer met veel CO 2 uitstoot naar Kaapstad, om er ter plekke één wedstrijd te kunnen zien….. Men vloog over gebieden waar vele kinderen nu nog geleefd zouden hebben als ze een muskietennetje van 1 euro hadden gehad waardoor ze geen malaria hadden gekregen…..

Voorzitter, dit is geen verwijt maar een constatering. Zo zijn er nog vele voorbeelden van mateloosheid te geven, die inmiddels heel normaal bevonden worden en waar we ons allen in meer of mindere mate, als gevangenen in het systeem van “consumeren---produceren”, schuldig aan maken.

Verdeling van welvaart en opheffen armoede zijn en blijven voor de SP de belangrijkste manieren om veel problemen te voorkomen en op te lossen. We blijven ons inzetten, om mensen, waaronder ook u en ik, minder in de verleiding te brengen zichzelf te verrijken en mateloos te gedragen. Inkomensgelijkheid, solidariteit, menselijke waardigheid én soberheid, zijn voor ons, ook hier in Hoorn, de waarden waaraan we onze besluiten, ook in het komende jaar, blijven toetsen.

 

In navolging van de Audit commissie en accountant, die een positief advies geven, kan de SP akkoord gaan met de jaarstukken zoals door het college voorgesteld. Het advies om het verschil tussen hetgeen wat begroot is en daadwerkelijk uitgegeven is in het sociaal domein kritisch te beschouwen, vinden wij nog te vroeg. Vooral m.b.t. de jeugdzorg is de financiële toekomst nog erg ongewis. En mocht inderdaad in de komende jaren blijken dat er structureel een overschot is in het sociale domein, dan vindt de SP het niet meer dan logisch dat dit aangewend gaat worden om de bezuinigingen op huishoudelijke hulp terug te draaien en de kwaliteit van hulp en zorg te verhogen.

We zijn verheugd dat na jaren van bezuinigen het jaar 2016 met een positief saldo van 12,5 miljoen is afgesloten. We kunnen ons grotendeels vinden in de werkzaamheden/projecten waaraan het college 7,4 miljoen euro van deze 12,5 miljoen wil besteden. Wel plaatsen we een kanttekening bij een mogelijk structurele huurverlaging voor de Parkschouwburg. Graag willen wij zien, dat bezoekers uit gemeentes die niet bijdragen in de subsidie voor de schouwburg toch gaan bijdragen, middels een verhoging van het kaartje. Het postcodegebied waarin de schouwburgbezoeker woont, wordt dan bepalend voor de voor prijs van het kaartje. Graag horen we de mening van de wethouder hierover.

Om het resterende deel van het begrotingsoverschot grotendeels in de algemene reserve toe te voegen kunnen we akkoord gaan. Temeer er nog grote projecten met mogelijk financiële risico’s in het verschiet liggen. De SP denkt hierbij aan ontwikkeling Stationsgebied Noord en aanleg van een of meerdere fietstunnels onder de provinciale weg.

Wel hebben we nog de wens om direct extra geld vrij te maken voor handhaving. Niet alleen aan onze kust waarvoor het college reeds ruimte heeft gevraagd, maar ook elders in het centrumgebied en diverse andere wijken alwaar men in de openbare ruimte regels aan de laars lapt en de verloedering toeneemt. Wij zullen hiervoor dan ook een amendement indienen.

De SP constateert dat er in het afgelopen jaar in en voor Hoorn veel gedaan is door dit college. Een aantal zaken willen we er uit lichten.

 • Het schoolverzuim binnen het voortgezet onderwijs is met bijna 40% gedaald en er is een akkoord om 2,7 miljoen euro te besteden aan onderwijshuisvesting. Ons inziens prima ontwikkelingen voor zover we het nu kunnen inschatten..

 • Hoorn probeert een dementie- en mantelzorgvriendelijke gemeente te worden en heeft al 250 professionals opgeleid in vroege signalering. Een goede ontwikkeling, maar in het creëren van voldoende 24-uurs opvang voor dementerenden mogen we nooit verslappen. Dit omdat we mantelzorgers niet mogen overvragen.

 • De Grote Waal is en wordt opgeknapt en 60 woningen zijn er energiezuinig opgeknapt en eindelijk wordt de Maelsonstraat aangelegd voor een beter bereikbaar stationsgebied en minder verkeersdrukte op het Keern. De definitieve plannen voor dit Stationsgebied Noord, juichen we toe.

 • 1450 Armaturen zijn vervangen waarmee 8,5% van alle lantaarnpalen nu LED zijn. We hopen dat dit snel meer zal zijn.

 • Er zijn in 2016 39% minder fietsen gepikt. Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit komt door o.a. het gebruik van lokfietsen en niet omdat men minder bereidwillig is geworden om aangifte te doen. Dit laatste is wel iets om in de gaten te blijven houden.

 • Bewoners, ondernemers en anderen hebben op diverse onderwerpen veel inspraak en discussie kunnen hebben. We vinden dit een goede zaak, maar als op basis van deze inspraak en discussie een weloverwogen besluit wordt genomen en al na een aantal weken getornd wordt aan zo’n besluit, vinden we dit heel zorgelijk. Consistentie in beleid vinden we namelijk heel belangrijk en het maakt ons ongeloofwaardig als we dat niet zijn.

 • We zijn blij dat er op Zevenhuis nu eindelijk meer verkocht is en gebouwd gaat worden. Dit zal onze lokale economie ten goede komen.

 • Hoorn is in trek bij dagjesmensen. Complimenten in dit verband voor de diverse musea in onze stad die hier medeverantwoordelijk voor zijn. Positief zijn we in dit verband ook over de nieuwe erfgoedverordening.

Voorzitter, tot zover.

Amendement welk we indienen is als volgt:

“Meer toezicht in openbare ruimte door Stadstoezicht”

De Raad van Hoorn, in vergadering bijeen op 27 juni 2017 behandelend de Kadernota 2017

Constaterende dat:

 • Er in de openbare ruimte (en niet alleen aan de kust) met name in het centrumgebied, de omgeving van stations en de wijkwinkelcentra, veel regels aan de laars gelapt worden

 • Stadstoezicht onvoldoende capaciteit heeft om voornoemde drastisch te verminderen

Overwegende dat:

 • Er van zichtbaar toezicht een preventieve werking uit gaat

 • Het belangrijk is dat bij overtreding van regels de daders aangesproken en beboet worden

 • Vergroting van de pakkans o.a. verloedering zal tegengaan en het vertrouwen in de overheid zal doen toenemen

   

Besluit:

Amendeert de Kadernota 2017 en voegt toe aan de ruimtevragers in paragraaf 5.2 & tabel 9:

 • Structureel extra financiële middelen in te zetten voor Stadstoezicht. € 50.000 voor 2017 en

  € 100.000 voor de hierop volgende jaren, met als doel meer capaciteit op straat, een grotere pakkans, preventieve werking en meer zichtbaarheid van de toezichthouders in met name het centrumgebied, omgeving van de stations en de wijkwinkelcentra.

Reacties

Even reagerend op het begrip verloedering.
In deze zou ik op willen merken , dat leegstaande winkelpanden, met als uitstraling een afbraak , ook het gezicht bepaald van het winkelhart , ook dit is verloedering te noemen.
Bij deze zou ik de gezamenlijke fracties op willen roepen zich eens te oriënteren op eenvoudige en goedkope manier , om leegstaande winkelpanden in ieder geval een wat aantrekkelijker beeld te doen uitstralen.
Door bijvoorbeeld de winkelruit te beschilderen of te beplakken .
Zodat leegstaande winkelpanden er niet uit zien als een stel rotte tanden in een gebit.

Sinds de gemeentepolitie is afgeschaft kennen we de "handhavers". Iedere gemeente is vrij om b.v. een uniform te kiezen. Ik zie dit als "de nieuwe gemeentepolitie", maar dan uitgehold. Weg hiermee en de landelijke polite terug. Personeel van de voormalige spoorwegpolitie moeten nu b.v. controle houden op het vaarwater!! Kan het nog gekker?? Nee!!!

Ja het kan gekker, aangezien PostNL het plan heeft opgevat de taken van de Postbezorger( betaald tegen het min van het min) in te zetten voor andere.
olas het fotograferen van losliggende tegels , vervuiling e,d, zou het mij niets verbazen , als zij straks een soort van BOA Constrictor zijn .
Het is de Liberalen een doorn in het oog , dat Overheid dit soort taken op zich moet nemen en daarvoor moet betalen .
Nee onder de noemer participatie , duw je alles wat geld kost , naar de laagbetaalde arbeider toe , of nog erger je laat het iemand doen met behoud van uitkering (werken zonder loon).
Gelukkig valt het in Hoorn mee , maar de (R)overheid draagt steeds meer over naar de Gemeentelijke overheid en tegelijkertijd verlaagt zij de geldstroom.
Dan is het dweilen met de kraan wagenwijd open

Reactie toevoegen

U bent hier