h

Bijdrage Jaarstukken en Kadernota

22 juni 2016

Bijdrage Jaarstukken en Kadernota

Op dinsdag 21 juni heeft de Hoornse raad vergaderd over de Jaarstukken 2015 en de Kadernota 2016. De Jaarrekening is een financieel beleidsmatig jaarverslag waarin de gemeente verantwoording aflegt over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In de Kadernota wordt inzicht gegeven  in wat de gemeente van plan is en wat dat voor financiële gevolgen heeft. De fractievoorzitter van iedere partij heeft in een bijdrage, welk 8 minuten mocht duren, aangegeven wat zijn fractie van de Jaarrekening en Kadernota vond. Hieronder de bijdrage zoals door onze fractievoorzitter Mathé van Stralen uitgesproken.

 

Voorzitter,

Met gemengde gevoelens kijkt de SP-fractie terug op het eerste jaar waarin gemeentes, en dus ook Hoorn, de decentralisaties heeft moeten uitvoeren. WerkSaam de participatiewet en 1.Hoorn de WMO en Jeugdzorg.

Enerzijds zijn we blij dat het terugbrengen van de zorg naar de mensen middels 1.Hoorn, goed lijkt te werken. Onze complimenten dan ook voor de verantwoordelijke wethouders en hun ambtenaren, voor dit vele en moeilijke werk van de afgelopen jaren.

Door de andere manier van werken met gebiedsteams in de wijken, wordt er tussen de verschillende disciplines en professionals beter afgestemd en samengewerkt waardoor minder bureaucratie en hoeft er aanzienlijk minder tijd en geld besteed te worden aan overdracht en doorverwijzing.  Eén loket voor alle zorgvragen dicht bij de mensen, waar de SP in de jaren 90 al voor pleitte, werkt dus goed. Er hebben zich bij ons weten geen extreme nare zaken voor gedaan en het aantal bezwaarschriften is beperkt gebleven. De bezuinigingen in dit eerste jaar zijn opgevangen en er is zelfs geld overgehouden voor de komende jaren waarin de bezuinigingen en uitgaven naar verwachting in dit domein nog flink gaan oplopen.

Anderzijds, heeft de SP nog steeds veel moeite met de bezuiniging op de Huishoudelijke Hulp, ondanks het feit dat men er in Hoorn wél in geslaagd is deze in stand te houden. Ontslagen, faillissementen en overnames (leve de marktwerking!) hebben bij hulp en cliënt voor veel onzekerheid gezorgd en door een scherpere indexering heeft er soms vermeerdering maar veelal ook vermindering van uren plaats gevonden. Ramen worden minder of niet meer gelapt en het ene gezamenlijke kopje koffie in de week, kan veelal niet meer gedronken worden. Vooral dit laatste vinden we erg, omdat er ook oudere cliënten zijn, die geen andere mensen meer hebben met wie ze nog wekelijks contact hebben in de thuissituatie. Ook valt vroegtijdige signalering hierdoor in belangrijke mate weg, met alle gevolgen van dien……

 

De SP vindt het een goede zaak, dat er een egalisatiereserve van 4,5 miljoen euro gecreëerd gaat worden nu het college voorstelt de 6 miljoen van de achtervang weer grotendeels in de algemene reserve te laten terugvloeien. Ook vinden we dat het volledige zorgbudget en dus de ook de restanten hiervan, blijvend en volledig besteed moet worden aan zorg. We zullen hiervoor dan ook een amendement indienen

 

WerkSaam is nu anderhalf jaar in bedrijf. Men zet ook in op het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand. De SP vindt dit een nobel streven en heeft bij de coalitie onderhandelingen ook ingestemd met het structurele budget van 600.000 euro om mensen aan het werk te helpen. Helaas is het aantal mensen in de bijstand, landelijk en ook in Hoorn, gestegen. SP pleit er dan ook voor om vooral oudere mensen die na verlies van hun werk op een andere manier een zinvolle invulling hebben gevonden, vrij te stellen van sollicitatieplicht indien ze dit wensen. Het is nl. een gegeven dat er niet genoeg werk is voor iedereen en laat ouderen indien ze dit willen, plaats maken voor jongeren.

De SP constateert dat er in het afgelopen jaar in en voor Hoorn nog veel meer gebeurd is. Een aantal dingen willen we er nog uit lichten.

 

 • Door de veranderde werkwijze binnen de schuldhulpverlening zijn er minder mensen doorgezet naar de kredietbank. Door vroeg signalering worden mensen eerder geholpen waardoor veel ellende voorkomen wordt. Zo is het aantal huisuitzettingen door Intermaris gedaald van 23 in 2014 naar 7 in 2015. Wij zijn daar erg blij mee.

 • In Hoorn wordt het volgens de cijfers steeds veiliger, ook dit jaar weer zijn er positievere cijfers. Helaas weten we dit gevoel nog niet over te brengen op onze bewoners. Het is daarom aan ons om ook aandacht te hebben voor het onveiligheidgevoel van de inwoners en dat serieus te nemen. De veiligheidsregio is een goede manier om integraal de diverse diensten samen te laten werken en ook te besparen op de kosten. Dit mag alleen niet betekenen dat de afstand tussen de inwoners en deze diensten te groot wordt en men doorschiet in regelgeving.

  Aandacht moet zijn en blijven voor de menselijke maat, ook bij de vrijwilligers die een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio vormen.

 • Kademuren zijn gerenoveerd, fietspaden zijn aangelegd, Oostergouw is gereconstrueerd en verschillende kruispunten zijn opnieuw ingericht. N.a.v. de Binnenstadsvisie gaat het Kerkplein aangepakt worden en wil men de Veemarkt herinrichten. De SP wil met dit laatste wachten totdat duidelijk is hoe stationsgebied zuid er uit gaat zien zodat e.e.a. in samenhang bekeken kan worden. Ook zullen we voorstellen om volgend jaar van 1 april tot 1 oktober een volledige knip voor gemotoriseerd verkeer in de binnenstad in te voeren. Dit om doorgaand verkeer op te heffen en hiermee onze historische binnenstad een ander karakter te geven waardoor nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

 • Onderzoek naar Cruiseschepen buitengaats is uitgevoerd. De SP zal beide onderzochte locaties afwijzen en voorstellen om de aanmeerplek zoals onderzocht voor de Nieuwe Wal, te verplaatsen naar de Zuidwest punt van het Julianapark. Dit zoals door Waterfront Hoorn, en al vele malen door ons, is voorgesteld.

 • Recent is de sportnota door de raad aangenomen. Dit is geen eindstation, maar meer een tussenstap naar een sportieve stad. Het verenigingsleven staat door lokale en landelijke ontwikkelingen de nodige veranderingen te wachten. Wij zijn dan ook blij met het initiatief dat de Hoornse voetbalverenigingen hebben genomen. Samenwerken en zoeken naar oplossingen die voor alle partijen een betere toekomst betekenen. Wij wachten concrete voorstellen dan ook vol belangstelling af. We roepen andere verenigingen op om ook zelf met initiatieven te komen die hun vereniging toekomstbestendig maken.

 • Ontwikkeling van het Holenkwartier is op de rit gezet. We zijn blij dat in fase I al 45 sociale huurwoningen/appartementen gebouwd gaan worden.

 • We lezen dat de ontwikkelingen op het gebied van de grondexploitaties stabieler lijken te worden, maar nog wel pril en kwetsbaar zijn. We vinden het dan ook goed dat er binnen de algemene bedrijfsreserve grondzaken een gezonde risicobuffer van 1,6 miljoen euro zit en de aanwezige algehele weerstandscapaciteit van onze gemeente ruim voldoende is (ruim 29 miljoen).

 

In navolging van Audit commissie kan de SP ook akkoord gaan met de jaarstukken zoals door het college voorgesteld. We gaan er vanuit dat de accountant ook akkoord zal gaan.

Ons amendement om de zorggelden vanuit het Rijk ook in de toekomst alleen aan zorg te kunnen besteden luidt als volgt:

AMENDEMENT  OORMERKEN ZORGGELDEN.

De raad van de gemeente Hoorn in vergadering bijeen op dinsdag 21 juni 2016, behandelend agendapunt 5, de Kadernota 1016

Constaterende dat:

 • De van het Rijk ontvangen uitkering voor zorgtaken in kader van Jeugd en WMO in het eerste jaar meer is geweest als in dit eerste jaar is uitgegeven

 • Uit inventarisaties van het NJI en Movisie blijkt dat de problematiek in Hoorn best zwaar is en dat dit zich kangaan uiten in een toenemende zorghulp en kosten.

 • Het de komende jaren pas duidelijk zal worden of de beschikbare middelen toereikend zijn.

Overwegende dat:

 • Zorg hebben voor elkaar een belangrijke voorwaarde is om met elkaar te kunnen samenleven

 • Veel mensen in de thuissituatie afhankelijk zijn van professionele zorg waarbij continuïteit heel belangrijk is

 • Het i.v.m. deze continuïteit belangrijk is om voor het zorgdomein ten alle tijde een egalisatiereserve te hebben om oplopende bezuinigingen en tegenvallers op te kunnen opvangen

 • Wij het om bovenstaande redenen belangrijk vinden om de Rijksuitkering voor Jeugdzorg en WMO óók in de toekomst volledig te bestemmen voor zorg en jaarlijkse overschotten volledig in de hiervoor bestemde egalisatiereserve te storten

Amendeert het besluit tot vaststellen van de Kadernota 2016 als volgt:

Wijzigt het concept raadsbesluit onder 3 als volgt:

3. een egalisatie reserve sociaal domein in te stellen. Deze reserve voor nu te voeden met 4,5 miljoen euro en alle volgende jaren met het volledige overschot op de budgetten van het sociaal domein (zie voorstel 1 voor resultaatbestemming in Jaarstukken 2015), met als voorwaarden dat de looptijd voor onbepaalde tijd is en er geen rente toegevoegd wordt.

 

Nawoord.

Amendement is niet aangenomen. We kregen alleen steun van Hoonse Onafhankelijke Partij (HOP), GroenLinks, Hoorn Lokaal en de Hoornse Senioren Partij (HSP). We zijn in deze dan ook zeer teleurgesteld in coalitiepartner CDA, PvdA en D66 die ons amendement niet hebben gesteund.

Reacties

Hallo, allereerst ben ik niet bevreesd, dat wat ik commentariseer openbaar wordt ! 2.De Géén-Steun v.d.
coalitie-partners is duidelijk gebaseerd op hun politicologisch
electorale angst! ...en veel minder op het onderwerp/en
gesteld in het amendement.....................C.K.

Reactie toevoegen

U bent hier